Privacyverklaring

Privacyverklaring

SNEL-FIT PERSONAL TRINING, gevestigd aan Prinses Beatrixkade 7, 3465 JE Driebruggen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze
privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.snelfitdriebruggen.nl – aan Prinses Beatrixkade 7, 3465 JE Driebruggen – 06 – 46335685
Sara Snel is de Functionaris Gegevensbescherming van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING.
Zij is te bereiken via info@snelfitdriebruggen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
SNEL-FIT verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die
wij verwerken:
 Voor- en achternaam
 Geslacht
 Geboortedatum
 Adresgegevens
 Telefoonnummer
 E-mailadres
 Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
SNEL-FIT verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
 Gezondheid en/of medische status die betrekking heeft op het uitvoeren van onze
dienstverlening
 Gegevens van personen jonger dan 16 jaar*

*Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@snelfitdriebruggen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
SNEL-FIT verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 Je optimaal te kunnen begeleiden vanuit onze dienstverlening
 Het afhandelen van jouw betaling
 Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming
SNEL-FIT neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
SNEL-FIT bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van één jaar na beëindiging van een contract.

Delen van persoonsgegevens met derden
SNEL-FIT verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SNEL-FIT blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SNEL-FIT en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@snelfitdriebruggen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . SNEL-FIT wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit- persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
SNEL-FIT neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@snelfitdriebruggen.nl

Algemene voorwaarden SNEL-FIT Personal training
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, ook welke in meer- c.q. enkelvoud zijn vervoegd, in de navolgende betekenis gebruikt, voor zover uit de aard of strekking van de onderhavige bedingen niet anders voortvloeit.
1. SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN: de gebruiker van deze algemene
voorwaarden, gevestigd aan Prinses Beatrixkade 7 – 3465 JE Driebruggen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 67067891.
2. Cliënt: natuurlijk- of rechtspersoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die een overeenkomst aangaat met betrekking tot SNEL-FIT PERSONAL
TRAINING DRIEBRUGGEN.
3. Overeenkomst: Overeenkomst tussen SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN en de cliënt ter zake van Persoonlijke Begeleiding
4. Lidmaatschap: de overeenkomst als bedoeld in lid 5 waarbij partijen zich gedurende een bepaalde of onbepaalde periode jegens elkaar hebben verbonden tot voortdurende, telkens terugkerende of opeenvolgende prestaties, zoals in geval van een (personal) trainingsabonnement of duurovereenkomst met betrekking tot coaching.
5. Diensten: alle in het kader van de overeenkomst door of namens SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN te verlenen diensten, zoals maar niet beperkt tot (personal) trainingen, leefstijl advisering (gedrags)coaching.
6. Recht van ontbinding: de aan de consument geboden wettelijke mogelijkheid om een overeenkomst op afstand te ontbinden gedurende de wettelijke bedenktijd van 14 dagen.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN en iedere tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de wederpartij, onder welke benaming dan ook aangeduid, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover het bepaalde in deze algemene voorwaarden afwijkt van hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen, prevaleert hetgeen partijen uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN
1. Tenzij daarin een termijn van aanvaarding is vermeld, is elk aanbod van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN vrijblijvend. Een vrijblijvend aanbod van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN kan tot onverwijld na de aanvaarding daarvan door de wederpartij, nog door SNEL-FIT PERSONAL TRAINING
DRIEBRUGGEN worden herroepen.
2. Aan een aanbod van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN dat een kennelijke fout of vergissing bevat, alsmede aan een aanbod van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN dat gebaseerd is op door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens, kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht SNEL-FIT PERSONAL TRAINING
DRIEBRUGGEN niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Overeenkomsten komen tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding
van de wederpartij afwijkt van het aanbod van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING
DRIEBRUGGEN, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN anders aangeeft. In geval van een overeenkomst op afstand, zal SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN die overeenkomst zo spoedig mogelijk na totstandkoming daarvan per e-mail aan de consument bevestigen.
5. Indien de wederpartij de overeenkomst namens een andere natuurlijke of rechtspersoon
sluit, verklaart zij door het aangaan van de overeenkomst daartoe bevoegd te zijn. De wederpartij is naast deze (rechts)persoon hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit die overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
6. Indien de overeenkomst wordt ontbonden binnen de wettelijke bedenktijd dan is de cliënt de gemaakte kosten verschuldigd. Namelijk een vergoeding van 2 keer het uurtarief voor reeds gedane handelingen, zoals maar niet beperkt tot, aanmaken cliëntaccount, administratieve handelingen, opstellen verslag intake, opstellen trainingsprogramma.

ARTIKEL 3. | TRAINING, COACHING EN ANDERE DIENSTVERLENING
1. Voordat een lidmaatschap ten aanzien van trainings- of voedingsprogramma’s wordt aangegaan, zal SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN de wederpartij een door de deelnemer in te vullen intakeformulier inclusief risicoanalyse beschikbaar stellen. De wederpartij staat ervoor in dat de deelnemer dit formulier volledig en naar waarheid invult en dat het ingevulde formulier zo spoedig mogelijk als voor de uitvoering van het lidmaatschap is vereist, aan SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN beschikbaar wordt gesteld. SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN is gerechtigd om het lidmaatschap niet aan te gaan dan wel te ontbinden indien hij op basis van de middels het intakeformulier verkregen informatie van oordeel is dat het volgen van het trainings- of voedingsprogramma voor de deelnemer onverantwoord is. Ook indien SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN op basis van het ingevulde intakeformulier van oordeel is dat het verantwoord is om de deelnemer aan het trainings- of voedingsprogramma deel te laten nemen, geschiedt deelname op eigen risico van de deelnemer. Het is te allen tijde de verantwoordelijkheid van de deelnemer zelf om te beoordelen, of door een medisch specialist te laten beoordelen, of er medische of andere reden zijn waarom hij niet in staat zou zijn om trainingen of voedingsprogramma’s te volgen.
2. Cliënt is ten alle tijden gehouden aan het huisreglement van de locatie waar personal
training plaatsvindt.
3. Op de deelnemer aan door SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN georganiseerde trainingen, coaching gesprekken, workshops, lezingen en andere diensten waarop een lidmaatschap betrekking heeft, rust, mits het lidmaatschap langer voortduurt dan drie maanden, een inspanningsverplichting om per kwartaal deel te nemen aan ten minste 80% van de overeengekomen trainingen, sessies, bijeenkomsten, etc., bij
gebreke waarvan SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN gerechtigd is om
het lidmaatschap te beëindigen nadat de deelnemer daarop is aangesproken, en over een periode van nogmaals een kwartaal door hem opnieuw niet aan de bedoelde norm is voldaan. Partijen kunnen overeenkomen dat het lidmaatschap wordt omgezet in een vorm die voor de deelnemer wat betreft tijdsbesteding minder intensief is, teneinde het voor de deelnemer makkelijker te maken om de norm van 80% te behalen.

ARTIKEL 5. | DUUR EN OPZEGGING VAN LIDMAATSCHAPPEN & GELDIGHEID
CREDITS EN RITTENKAARTEN
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en behoudens het bepaalde in lid 4, wordt een lidmaatschap aangegaan voor onbepaalde tijd. Indien het lidmaatschap uitdrukkelij wordt aangegaan voor een bepaalde tijd, zal deze bepaalde tijd nimmer meer dan 12 maanden bedragen indien de wederpartij een consument is.
2. Indien een lidmaatschap uitdrukkelijk voor een bepaalde tijd is aangegaan, eindigt het lidmaatschap door verstrijken van die bepaalde tijd van rechtswege.
3. Het lidmaatschap voor onbepaalde tijd aangegaan, eindigt één kalendermaand na de dag van opzegging. Opzegging dient schriftelijk te geschieden, met dien verstande dat de consument het lidmaatschap op eenzelfde wijze kan opzeggen als waarop het lidmaatschap is aangegaan.
4. Indien op basis van het lidmaatschap credits worden uitgegeven, biedt elke uitgegeven credit de wederpartij het recht op het volgen van een les. Uitgegeven credits zijn geldig voor de uitdrukkelijk vermelde geldigheidsduur. Indien deze geldigheidsduur is verstreken, komt de credit te vervallen, ongeacht of de  wederpartij de credit heeft besteed.
ARTIKEL 6. | AFZEGGING LESSEN DOOR DE WEDERPARTIJ
1. Een tussen partijen geplande les betreffende een 1-op-1 trainings- of coaching sessie, kan door de wederpartij worden afgezegd tot 24 uur vóór aanvang van de les. Een tussen partijen geplande les betreffende groepstraining of groep coaching, kan door de wederpartij tot zes uur vóór aanvang van de les geschieden.
2. Indien de wederpartij een les niet tijdig of overeenkomstig het volgende lid afzegt, dan wel in geval van no-show, komt de betreffende les dan wel het recht van de wederpartij op deelname daaraan, te vervallen zonder dat de wederpartij aanspraak maakt op het inhalen van de betreffende les. Indien de les of deelname aan de les gebaseerd is op het verzilveren van een credit, komt de credit te vervallen indien de wederpartij de betreffende
les niet tijdig of overeenkomstig het volgende lid afzegt, dan wel sprake is van no-show.
3. Afzegging van een les dient te geschieden middels het linkje via de bevestigingsmail van
de wederpartij dat door SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN aan de
wederpartij in gebruik is gegeven.

ARTIKEL 7. | OVERMACHT
1. SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend.
2. Voor zover de overmacht situatie de nakoming van de overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
3. Indien SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN bij het intreden van de overmacht situatie reeds gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst, behoudens voor zover aan het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst redelijkerwijs geen zelfstandige waarde toekomt.
4. Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
ARTIKEL 9. | OPSCHORTING EN ONTBINDING
1. SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN is, indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien en voor zover de wederpartij haar verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, dan wel na het sluiten van de overeenkomst SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen.
2. Indien de wederpartij in staat van faillissement verkeert, (voorlopige) surseance van betalingen heeft aangevraagd, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op haar van toepassing is verklaard, enig beslag op haar goederen is gelegd of in gevallen waarin de wederpartij anderszins niet vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, is SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN gerechtigd om de overeenkomst met
onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de wederpartij reeds genoegzame zekerheid
voor de betaling heeft gesteld.
3. Voorts is SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
4. De wederpartij maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- of ontbindingsrecht, met dien verstande dat indien de omstandigheden die tot ontbinding van de overeenkomst hebben geleid, redelijkerwijs voor risico van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN behoren te komen, de wederpartij ten hoogste aanspraak maakt op restitutie of kwijtschelding van de prijs naar
evenredigheid van het ten gevolge van de ontbinding niet geleverde c.q. uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst.
5. Voor zover dit haar kan worden toegerekend, is de wederpartij verplicht de schade die SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN ten gevolge van de opschorting of ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

6. Indien SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt, zijn alle vorderingen op de wederpartij terstond opeisbaar. ARTIKEL 10. | PRIJZEN EN BETALINGEN
1. Het aanbod van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN vermeldt een zo nauwkeurig mogelijke opgave van de prijsfactoren. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, zijn alle door SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN vermelde prijzeN inclusief btw.
2. SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van lidmaatschappen te wijzigen. Van een prijsverhoging doet SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN schriftelijk mededeling aan de wederpartij. Bij een prijswijziging hoger dan 5% treedt de prijs voor de wederpartij niet eerder in werking dan wanneer zij in de gelegenheid is geweest om het lidmaatschap nog op te zeggen voordat de prijsverhoging van kracht werd.
3. SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN is gerechtigd om de overeengekomen prijzen van lidmaatschappen te wijzigen onder invloed van externe factoren zoals; wetswijzigingen, belastingwijzigingen, etc. zonder dat een lopend lidmaatschap mag tussentijds mag worden beëindigd.
4. Zolang de wederpartij jegens SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN in gebreke is met de voldoening van een op haar rustende betalingsverplichting, is SNEL- FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN niet gehouden (verder) uitvoering te geveN aan de overeenkomst.
5. Betalingen dienen te geschieden op de daartoe overeengekomen wijze en binnen de door SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN vermelde termijn. Indien de wijze van betaling niet is overeengekomen, is SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN gerechtigd om deze wijze naderhand vast te stellen.
6. In geval automatische incasso van betalingen is overeengekomen, is de wederpartij redelijke administratiekosten verschuldigd indien een betaling wordt gestorneerd of om andere redenen niet automatisch kan worden geïncasseerd. In dat geval kan SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN de openstaande betaling, inclusief de hier bedoelde administratiekosten, middels overboeking vorderen.
7. De wederpartij is, behoudens voor zover de wet daaraan ten behoeve van consumenten dwingend in de weg staat, steeds gehouden te betalen zonder verrekening.
8. In geval van liquidatie, faillissement, toepasselijkheid van de Schuldsanering Natuurlijke Personen of surseance van betaling van de wederpartij, zijn de vorderingen op de wederpartij onmiddellijk opeisbaar.
9. SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN is gerechtigd de aan de wederpartij
toekomende facturen uitsluitend per e-mail/in haar mobiele applicatie aan haar
beschikbaar te stellen.
10. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de wederpartij van
rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de wederpartij intreedt, is de wederpartij, over het openstaande bedrag, een rente van 1% per maand verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand wordt aangemerkt. In afwijking van de vorige zin geldt in plaats van de daar bedoelde contractuele rente, de wettelijke rente indien de wederpartij handelt in hoedanigheid van consument.
11. Alle redelijke kosten, zowel gerechtelijke, buitengerechtelijke als executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de wederpartij verschuldigde bedragen, komen voor haar

rekening, met dien verstande dat ten nadele van de consument niet zal worden afgeweken van het bepaalde in de Wet Incassokosten.
12. In geval van betalingsverzuim van een consument, zal SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN in afwijking van het bepaalde in lid 6 en 10 niet eerder extra kosten in rekening brengen dan nadat de consument tevergeefs is aangemaand om binnen een termijn van ten minste 14 dagen alsnog tot betaling over te gaan.

ARTIKEL 11. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING
1. SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN verleent zijn diensten naar beste inzicht en vermogen e overeenkomstig de eisen die aan een bekwaam vakgenoot mogen worden gesteld. Voor zover de aard of strekking van de overeenkomst daaraan niet dwingend in de weg staat, verbindt SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN zich echter uitsluitend tot een inspanningsverbintenis en kan hij niet
instaan voor het behalen van de resultaten die de wederpartij met het aangaan van de overeenkomst beoogde te behalen.
2. SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN draagt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor de fabrikant of importeur van de producten de schade behoort te dragen krachtens de wettelijke regeling van de productenaansprakelijkheid.
3. De wederpartij draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar verstrekte gegevens, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de wederpartij die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN kan worden toegerekend.
4. Aansprakelijkheid van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN voor herstelbare schade bestaat niet eerder dan nadat de wederpartij SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN in de gelegenheid heeft gesteld om deze schade te herstellen, bij gebreke waarvan er voor SNEL-FIT PERSONAL TRAINING
DRIEBRUGGEN ter zake geen enkele aansprakelijkheid voortvloeit.
5. SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN is, onverminderd het bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden en met name het volgende lid, jegens de wederpartij slechts aansprakelijk te houden voor directe schade die de wederpartij lijdt als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst. Onder
toerekenbare tekortkoming moet worden verstaan een tekortkoming die een goed en zorgvuldig handelend vakgenoot kan en behoort te vermijden, één en ander met inachtneming van normale oplettendheid en de voor de uitvoering van de overeenkomst vereiste vakkennis en middelen. SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gederfde winst,
geleden verlies en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie. Onder directe schade wordt
uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor
zover de vaststelling betrekking heeft op schade die in de zin van deze algemene
voorwaarden voor vergoeding in aanmerking komt; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN toegerekend kunnen worden;
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
6. De aansprakelijkheid van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN is beperkt
tot ten hoogste de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de
overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING
DRIEBRUGGEN betrekking heeft, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN nimmer meer zal belopen dan het bedrag dat ten aanzien van het desbetreffende geval krachtens de eventueel afgesloten aansprakelijkheidsverzekering van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN
daadwerkelijk wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventuele eigen risico van SNEL- FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN dat krachtens die verzekering toepassing vindt. In geval de overeenkomst een langere doorlooptijd heeft dan zes maanden, wordt voor de vaststelling van de factuurwaarde als bedoeld in de vorige zin, uitsluitend de
factuurwaarde over de laatste zes maanden van de overeenkomst als uitgangspunt genomen.
7. De verjaringstermijn van alle rechtsvorderingen jegens SNEL-FIT PERSONAL TRAINING
DRIEBRUGGEN bedraagt één jaar. In afwijking van de vorige zin verjaren aan
consumenten toekomende rechtsvorderingen die gegrond zijn op feiten die de stelling
zouden rechtvaardigen dat een consumentenkoop niet aan de overeenkomst
beantwoordt, door verloop van twee jaren.
8. De wederpartij vrijwaart SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN van
eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst
schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan SNEL-FIT PERSONAL TRAINING
DRIEBRUGGEN toerekenbaar is.
9. In geval van een consumentenkoop strekken de beperkingen van dit artikel niet verder
dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
10. De aansprakelijkheidsbeperkingen uit deze algemene voorwaarden gelden niet indien
de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van SNEL-FIT PERSONAL
TRAINING DRIEBRUGGEN.

ARTIKEL 12. | ALGEMEEN KLACHTBELEID
1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst dienen, onverminderd het
bepaalde in het overige van deze algemene voorwaarden, binnen bekwame tijd nadat de
wederpartij de klacht heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven, schriftelijk te
worden ingediend bij SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN.
2. Bij SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien eeN klacht een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de wederpartij een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
3. Indien de klacht betrekking heeft op een overeenkomst op afstand en de klacht niet in
onderling overleg kan worden opgelost, kan de consument het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 13. | INTELLECTUEL  EIGENDOM
SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN dan wel zijn licentiegevers behouden zich alle auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele eigendom voor op de door hem gehanteerde werkwijzen en methoden, beschikbaar gestelde inhoud, waaronder maar niet beperkt tot opdrachten, workshops, voedingsplannen, workouts, programmatuur, alsook op de door hen gevoerde beeldmerken en merknamen. Het is de wederpartij verboden deze goederen te (doen) verveelvoudigen, te (doen) reproduceren
of anderszins te (doen) gebruiken op een wijze die verder gaat dan het gebruik van die goederen zoals de overeenkomst daarin voorziet.
ARTIKEL 14. | GEBRUIK ELEKTRONISCHE OMGEVING
1. Voor zover in het kader van een lidmaatschap gebruik wordt gemaakt van een of meerdere (mobiele) webapplicaties, vindt het bepaalde in dit artikel toepassing.
2. SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN dan wel zijn licentiegever spant zich in om de juiste werking en de bereikbaarheid van de applicaties te optimaliseren. Echter kan SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN c.q. zijn licentiegever niet garanderen dat de applicaties onbeperkt beschikbaar zijn en dat alle voorzieningen van de applicaties steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van SNEL-FIT
PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN c.q. zijn licentiegever ter zake is uitgesloten.
3. SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN dan wel zijn licentiegever is bevoegd
om de applicaties tijdelijk buiten gebruik te stellen indien dit naar zijn oordeel wenselijk is ten aanzien van onderhoud, aanpassing of verbetering van de applicaties. Alle aansprakelijkheid van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN dan wel zijn licentiegever in verband met de tijdelijke ontoegankelijkheid van de applicaties is uitgesloten.
4. Persoonsgegevens die middels de applicaties worden verkregen, worden verwerkt overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker van de applicaties. De gebruiker wordt verondersteld te begrijpen dat medegebruikers inzicht hebben in persoonlijke informatie over de gebruiker voor zover de gebruiker zulks toelaat door het door hem toepassen van bepaalde privacy instellingen. Elke aansprakelijkheid van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN dan wel zijn licentiegever ter zake de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de privacy instellingen van de gebruiker is uitgesloten.
ARTIKEL 15. | SLOTBEPALINGEN
1. Op alle overeenkomsten en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich optimaal in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Voor zover de wet daarvan niet dwingend afwijkt, wordt uitsluitend de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van SNEL-FIT PERSONAL TRAINING DRIEBRUGGEN aangewezen om van eventuele gerechtelijke geschillen kennis te nemen.